1. člen
Splošna določila
Programa Jahač 1 in Jahač 2 sta produkta KZS in SKA in kot taka na voljo za uporabo in trženje
izključno registriranim članom KZS, pod pogoji, ki jih navaja ta pravilnik.
Pravilnik določa:
– obseg gradiva in določanje cene storitev v sklopu programov
– kriterije in postopek izdaje programov registriranim članom KZS
– načine vodenja evidence o izdaji programov Jahač 1 in Jahač 2
– način izvedbe končnih izpitov.

2.člen
Obseg gradiva in določanje cene storitev v sklopu programov KZS Jahač 1 in Jahač 2
Programa Jahač 1 in Jahač 2 sestavljajo:
– knjižica Jahač 1: Program začetnega šolanja jahača oz. Jahač 2: Program nadaljevalnega
šolanja jahača,
– s strani KZS uradno oštevilčena in žigosana testna pola Jahač 1 oz. Jahač 2 za teoretični
in praktični del izpita,
– diploma KZS Jahač 1 oz. Jahač 2 o opravljenem izpitu,
– izkaznica KZS Jahač 1 oz. Jahač 2.
Diplomo podpiše in podeli usposobljeni in licencirani strokovni delavec KZS, ki je tečaj izvajal.
Izkaznico izda KZS v roku 45 dni na podlagi prejete izpitne pole (biti mora originalna, označena
s strani KZS in izpolnjena s strani usposobljenega in licenciranega strokovnega delavca) ter
originalnega, lastnoročno napisanega in s strani usposobljenega in licenciranega strokovnega
delavca pozitivno ocenjenega izpitnega izdelka kandidata.
Cena gradiv in praktičnega dela izpita:
Cena je enotna za vse kandidate in je člani KZS ne smejo oblikovati po svoje. Ceno na podlagi
predloga Sveta SKA potrdi UO KZS in je objavljena na spletni strani v ceniku KZS.

3.člen
Kriteriji za izdajo programov Jahač 1 in Jahač 2
Pri izdaji programov se upoštevajo naslednji kriteriji, ki zajemajo pravico do nakupa programov
in posredovanja programov končnim uporabnikom (tečajnikom):
– Gradiva in izpitne pole KZS/SKA izdaja samo svojim registriranim članom – klubom,
društvom, ocenjenim jahalnim šolam in ostalim članom, navedenim v Statutu KZS, ki
imajo plačano članarino KZS za tekoče leto.
– Ti nato naprej posredujejo programe svojim članom, ki morajo biti obvezno
usposobljeni strokovni delavci KZS z veljavno licenco za tekoče leto, pod pogoji, ki so
navedeni v dogovoru med KZS in registriranimi člani KZS.
– Šole, v katerih se izvajajo programi Jahač 1 in Jahač 2, morajo biti obvezno ocenjene in
licencirane, kar pomeni, da dosegajo vsaj minimalne standarde kakovosti, ki jih določi
KZS/SKA (prehodno obdobje do izvedbe ocenjevanja – veljata samo zgoraj navedena
odstavka).

4.člen
Postopek izdaje programov Jahač 1 in Jahač 2 ter vodenje evidence izdanih programov
Programa KZS Jahač 1 in Jahač 2 se članom izdajata po naslednjem postopku:
– Registrirani člani KZS se s podpisanim dogovorom s KZS zavežejo, da bodo za svoje
člane brezplačno izvajali naročilo programov Jahač 1 in Jahač 2. V dogovoru, ki je
priloga tega pravilnika, je navedena pooblaščena oseba, ki je zadolžena za naročanje
in distribucijo programov svojim članom.
– Registrirani člani KZS na podlagi podpisanega dogovora s KZS jamčijo, da bodo
programe posredovali naprej izključno svojim članom, ki so usposobljeni strokovni
delavci KZS in imajo veljavno licenco za tekoče leto.
– Registrirani člani KZS se zavežejo, da bodo vodili natančno evidenco o tem, kateremu
strokovnemu delavcu in kdaj so bili izdani posamezni programi (št. izpitne pole, število
izdanih pol, ime in priimek strokovnega delavca, seznam tečajnikov) ter kdaj in kje so
bili izvedeni zaključni izpiti.
– Usposobljeni strokovni delavci, ki naročajo programe preko registriranih članov KZS, so
dolžni članu KZS dostaviti vse potrebne podatke in najkasneje ob prevzemu gradiv
plačati celotno ceno gradiv.
– Registrirani člani KZS svojih članov, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo programov Jahač 1
in Jahač 2 (usposobljenost, veljavna licenca) ne smejo omejevati in jim onemogočati
izdaje programov, razen če za to obstajajo tehtni razlogi – kršitve določil, navedenih v
tem pravilniku, neprimerni pogoji za izvajanje programov ali delovanje, ki ni v skladu z
etičnim kodeksom v konjeništvu.
– Registrirani član KZS oz. njegova pooblaščena oseba pisno preko elektronske pošte
naroči programe Jahač 1 in Jahač 2. Za naročene programe navede naslov, kamor KZS
pošlje predračun za naročeno število programov in je lahko naslov člana KZS ali
direktno usposobljenega in licenciranega strokovnega delavca, ki bo programe izvajal.
Po prejemu plačila KZS najkasneje v roku 5 dni pošlje gradiva in račun na navedeni
naslov.
– KZS in naročnik vodita natančno evidenco naročil in izdaje programov Jahač 1 in Jahač
2-
– Z dvojnim vodenjem evidence naročil in izdanih programov se zagotovita boljši nadzor
in večja sledljivost ter se zmanjša oz. prepreči možnost zlorab na terenu.
– KZS vodi register oseb, ki so opravile izpite po programih Jahač 1 in Jahač 2 in arhiv
njihovih pisnih izdelkov in izpitnih pol.
– V primeru izgube testne pole se lahko na podlagi uradne pisne izjave strokovnega
delavca in tečajnika izda nadomestna pola z uradnim zaznamkom in označeno številko
originalne pole.
– Vsako posredovanje programov Jahač 1 in Jahač 2 osebam, ki niso ustrezno
usposobljene in ne posedujejo veljavne licence za tekoče leto, tako s strani
registriranih članov KZS, kot tudi s strani strokovnih delavcev, pomeni hujšo kršitev
pravil, ki se sankcionira po disciplinskem pravilniku KZS in ima za posledico obvestilo
pristojnim inšpekcijskim službam.

5.člen
Način izvedbe končnih izpitov za pridobitev nazivov Jahač 1 in Jahač 2
Končni izpiti za pridobitev naziva Jahač 1 ali Jahač 2 se opravljajo na sledeč način:
– Teoretični del izpita tečajniki opravijo pri usposobljenem in licenciranem strokovnem
delavcu, ki je tečaj izvajal. Opravljajo ga na način, ki ga določi strokovni delavec glede
na starost in vrsto tečajnikov (končni izdelek predstavlja pravilno in lastnoročno
izpolnjena izpitna pola). Teoretični del izpita predstavlja del končnega izpita in je
njegova izvedba vključena v skupno ceno izpita.
– Na izpitnih polah morajo biti obvezno vneseni vsi zahtevani podatki o kandidatu in
strokovnem delavcu, ki je program izvajal, lokacija tečaja in izpita (jahalna šola/klub).
na poli Jahač 2 pa mora biti dodatno navedena še številka pole oz. kartice Jahač 1 z
navedbo, pri kom je bil program oz. izpit opravljen. Do ponatisa pol se na obstoječe
pole dotisne rubrike, kjer se lahko dopolnijo manjkajoči podatki.
– Tečajniki pisno in lastnoročno izpolnijo izpitne pole, tako da odgovorijo na vsa
zastavljena vprašanja.
– V praktičnem delu izpita morajo kandidati prikazati dobro znanje jahanja po kriterijih,
navedenih v programih Jahač 1 in Jahač 2.
– Vse izvedbe praktičnih delov izpita je potrebno vsaj 7 dni vnaprej pisno najaviti na KZS.
V prijavi se navede kraj in datum opravljanja izpita, število kandidatov, njihovo ime in
priimek, številke izpitnih pol, ime in priimek usposobljenega in licenciranega
strokovnega delavca, ki je izvajal program, naziv registriranega člana KZS.
– Komisija KZS/SKA bo na terenu izvajala občasne in naključne nadzore praktičnih delov
izpita in lahko po presoji preveri tudi teoretično znanje kandidatov. Stroške komisije
nosi KZS.

6.člen
Končna določila
S tem pravilnikom se urejajo vsa pravila v zvezi z izvajanjem, izdajanjem in distribucijo
programov KZS Jahač 1 in Jahač 2.
Za pravilno izvajanje vseh določil tega pravilnika so odgovorni KZS (izdaja, prodaja programov
in vodenje evidence), registrirani člani KZS (naročanje, izdaja in vodenje evidence o izdanih
programih za svoje člane, zagotavljanje enakih in korektnih pogojev vsem svojim strokovnim
delavcem) ter usposobljeni in licencirani strokovni delavci (praktična izvedba programov in
izvedba končnih izpitov v skladu s tem pravilnikom).
Nespoštovanje teh pravil in ugotovljene kršitve se sankcionirajo po disciplinskem pravilniku
KZS, v primeru hujših kršitev pa se sproži tudi postopek pri pristojnih inšpekcijskih službah.
Pravilnik je na predlog Sveta SKA potrdil UO KZS na svoji 12. seji (korespondečno) dne 6. 3.
2020 in stopi v veljavo z dnem 1 .7. 2020.

Ljubljana, 12. 05. 2020 mag. Polona Rifelj
Predsednica KZS


Kontakt v primeru morebitnih vprašanj: ska@konj-zveza.si